KAW Sportfahrwerk 50/ für Volvo 700 Kombi 2250-7500-KV1